บริการของเรา

การบริหารจัดการรถยนต์/FLEET MANAGEMENT

การบริหารจัดการรถยนต์ที่ใช้งานในองค์กรต้องได้รับข้อมูลและการ ประสานงานร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าซ่อม บำรุง ค่าน้ำมัน ค่าภาษี ค่าต่อประเบียน การประกันภัย ฯลฯ CarPool ยินดี สนับสนุนและให้บริการต่างๆเหล่านี้แก่ท่าน ดูแลธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องแทนท่านอันจะ สามารถช่วยลดปริมาณงานและจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ทั้งนี้บริการของเรายังรวมไปถึงการออกใบสั่งซ่อม การรับ-ส่งรถยนต์เข้ารับ การตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเมื่อต้องการการซ่อมบำรุง การประสานงานและตรวจสอบ การซ่อมเมื่อมีอุบัติเหตุ ฯลฯ เป็นต้น

Fleet management needs cooperation and data from many departments concerned e.g. finance, accounting, Admin. Support, etc. of which these can be outsourcing to CarPool with controllable costs, lessen admin. works in the organization. Our service can be extended to cover delivery and pick-up for maintenance, cooperate and follow-up accident repairing.


หากมีข้อสงสัย ?

02-011-0779