บริการของเรา

รถยนต์ทดแทน / REPLACENENT CAR

บริษัทรถเช่าและบริษัทลีสซิ่ง ที่ให้บริการรถยนต์เช่าพร้อมบริการซ่อม บำรุง หรือแม้แต่การให้เช่าแบบลีสซิ่ง หรือมีการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้เองในองค์กร เมื่อ รถยนต์ที่ใช้งานเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ และท่านไม่มีรถยนต์ทดแทนเตรียม ไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนเป็นการสิ้นเปลืองเงิน ลงทุนและต้องจัดหาสถานที่จอด CarPool ยินดีให้บริการรถยนต์ทดแทนเพื่อใช้งาน ระหว่างที่รถยนต์ของท่านมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมกับบริการรับ-ส่ง ณ หน่วยงานของท่านหรือลูกค้าของท่านในนามท่าน เพื่อให้ผู้ใช้รถได้รับความพึงพอใจ เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการเช่า หรือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการเช่า แบบลีสซิ่งที่พร้อมการให้บริการซ่อมบำรุงและรถทดแทน โดยที่ท่านไม่จำต้องมีรถยนต์ ทดแทนของตนเอง อันเป็นการประหยัดเงินลงทุนในการจัดหาและสถานที่จอด

Replacement car service for car rental and leasing firms who do not need to invest in replacement cars and reserve parking spaces for those. The service will be provided under your name to meet customer demand according to the Agreement. Furthermore, our replacement car service will increase your business opportunity in serving your customers without big investment and replacement car management concerned.

บริการให้เช่ารถยนต์หรือใช้เป็นรถยนต์ทดแทน ขณะรถยนต์เข้าซ่อม เฉพาะสมาชิกและนิติบุคคล 

 • บริการให้เช่ารถยนต์แบบขับเอง ระยะสั้นและระยะยาว
 • บริการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

 

บริการดูแลรถยนต์เช่าตลอดสัญญาการเช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • ประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.
 • ภาษีรถยนต์ประจำปี
 • รถยนต์ทดแทน
 • ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • บริการความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ

 

Car rental and car replacement service during repair or maintenance for corporate customer

 • Self drive car rental service for short term and long term
 • Chauffer driver service on daily weekly and monthly basis

 

We take care fully car’s maintenance & expense without service charge as following details.

 • First class insurance/Compulsory
 • Substitute Car
 • Emergency’s helping service
 • Annual registratiro fee
 • Maintenace fee


หากมีข้อสงสัย ?

02-011-0779